TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
İkamet izni ve Çalışma İzni Başvuruları İçin Vekalet Örneği

VEKALETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım ve açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde ve/veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve/veya Birleşmiş Milletlere bağlı bütün devletlerde, her sıfat ve şekilde beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, haklarımın temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri yapmaya müdahil olarak davalara katılmaya, dava açmaya, tahkime ve hakem tayinine, arabuluculuk dahil her türlü alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurmaya, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşa vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihbarname, ihtarname ve protesto keşidesine ve cevaplar itasına tespit yaptırmaya, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, yemin teklifi kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya keşif raporlarına itiraz ve kabule, yeniden keşif talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, raporlarına, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbirleri almaya koydurtmaya ve kaldırmaya, dosyaları tetkike, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, hakim, hakem, bilirkişi şahit ve katipleri redde şikayete, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, kararların tavzih ve düzeltilmesini istemeye, mürafaya, temyiz talebinde bulunmaya, temyiz ve mürafadan vazgeçmeyi kabule, tashihi karar talebinde bulunmaya dava nakli ve iadeyi muhakemeye, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Vergi Daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ve icra müdürlükleri ile kurulmuş ve kurulacak tüm mahkeme ve organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, diğer idari merciler ve adli ve idari mahkemeler nezdinde adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının talep edilmesi, silinmesi, düzeltilmesi ve adli sicille ilgili sair her türlü adli ve idari başvuruda bulunmaya, diğer bütün devlet dairelerinde ilgili işlemleri aynen benim gibi yapmaya, tüm kararların infazını ilgili kurum ve kuruluşlardan istemeye, İcra takiplerine, İcra-i satışlara ve ihalelere İştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya, çekmeye, mahsus talebinde bulunmaya, mahcuz malları alacağa mahsup ettirmeye, malları teslim ve tesellüme, daha evvel vermiş olduğum vekaletleri azil etmeye ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, ihtiyati haciz vaz ve fekkine, mal beyanında bulunmaya, davadan, istinaftan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, davanın tamamen ıslahına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklar ve bunlara bağlı müdürlükler, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Polis Merkezleri, Yabancılar Şube Müdürlükleri, ve diğer tüm devlet dairelerinde temsile, adıma yabancı personel çalışma izni başvurusu yapmaya, oturma izni başvurusu yapmaya, bu hususta elektronik ortamda işlem yapmaya, dilekçe ve formları doldurmaya ve imzalamaya ve bunları ilgili kurumlara teslime, elden evrak almaya, elden tebligat almaya bu yetkilerin bir kısmını veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul 1 Nolu Barosu Avukatlarından 57663 sicil numaralı, ……………T.C. Kimlik numaralı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 4/3 Kağıthane/İstanbul adresindeki Av. Baran Can Kaya tayin edilmiştir. 

Vekâletname veren                   :

Adresi                                     :

Gerçek kişiler için T.C.Kimlik No  :

Tüzel kişi  Vergi D. ve sicil No     :  

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.