TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
KONUT KİRA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar, Kiralanan Yer ve Tapu Kaydı ile Sair Esaslı Unsurlar

İşbu kira sözleşmesi aşağıda belirtilen Kiralayan ile Kiracı arasında ve yine aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Kiralayan                              :

Kiracı                                    :

Kiralanan Yerin(Mecurun)

Adresi                                    : …    

Kiralanan Yerin(Mecurun)

Tapu Bilgileri                       : …                                                 

Kira Başlangıç Tarihi          : ………..

Kira Bitiş Tarihi                  : ……….

Kira Bedeli Aylık ( Net )     : ……… TL[BCK1] 

Kira Bedeli Yıllık ( Net )     : ……… TL[BCK2] 

Kira Artış Oranı                  : Yasa koyucu tarafından yasada belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla bir yıllık kira döneminin sonunda her yıl TÜFE oranında  artırılacaktır.

Ödeme Periyodu                  : Her ayın 1’i ile 5’i arasında  

Mecurun Kiracıya Teslim

Edildiği Andaki Durumu    : Her türlü ayıptan ari, kullanıma hazır mecur

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖZEL ŞARTLARI

Madde 2- KONU

İşbu sözleşme … Mah. … Cad. No:.. D:.. ……./İstanbul adresinde bulunan mecurun kiracı tarafından kiralayandan kiralanmasına ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

Madde 3- MECURDA YAPILACAK İŞ

Kiracı kiralamış olduğu mecuru konut olarak kullanacaktır. Kiracı mecuru işyeri olarak kullanmak isterse, kiralayanın yazılı onayını alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralayanın izin vermemesi halinde, kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamayacağını ve herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durum sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğinden sözleşmenin kiralayan tarafından tek taraflı fesih sebebidir.

Madde 4- KİRALANANIN (MECURUN) DURUMU

4.1.Kiracı işbu sözleşmeye konu mecuru gerekli incelemeleri yaptıktan sonra teslim aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder; ayrıca, kiracı kira sözleşmesine konu taşınmazın tam eksiksiz ve her türlü ayıptan ari vaziyette olduğunu kabul etmektedir.

4.2. Kiracı mecur üzerinde her türlü tadilat, değişiklik ve dekorasyonu kiralayanın yazılı onayı olmaksızın yapamaz. Kiracının imar mevzuatına aykırı tadilatlarından dolayı ilgili resmi makamlar tarafından kiralayan adına düzenlenecek harç, ceza, imar para cezası vb. her türlü cezalar kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı, yaptığı tamirat ve tadilatın bedelini hiçbir zaman ve surette mal sahibinden talep edemez, tahliye zamanı alıp götüremez, sökemez.

4.3. Kiracı, kiralananı kullanırken gösterebileceği en yüksek özeni göstermeyi, bu yükümlülüğe aykırı davranması haline işbu kira sözleşmesi hükümlerine aykırı davrandığını ve kiralayanın bu kapsamda uğramış olduğu tüm zararları herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın kiralayan tarafından zarara ilişkin faturanın kendisine gönderilmesinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kira sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona erdirilmesi halinde mecur üzerinde yapılmış olan her türlü tadilat ve değişiklik kiralayan tarafından talep edilmesi halinde kiracı tarafından eski haline getirilecek ve mecurun ilk teslim edildiği şekli ile kiralayana teslim edilecektir. Kiracı bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde kiralayanın mecuru eski haline getirmek için yaptığı masrafların beş katı tutarında cezai şart bedeli kiralayana ödemeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5- KİRA BAŞLANGICI, MÜDDETİ, DEPOZİTO BEDELİ

Taraflar işbu kira sözleşmesinin başlangıcını………….. tarihi olarak kararlaştırmış olup kira süresi 1(bir) yıldır. Kiracı, sözleşmenin bitiminden 15(onbeş) gün önceye kadar işbu sözleşmenin feshedileceğine dair herhangi bir bildirimde bulunmaz ise sözleşme aynı şartlarla süresi 1(bir) yıl daha uzamış sayılacaktır. Kiracı işbu kira sözleşmesinin imzalanması ile birlikte kiralayana 1(bir) aylık kira bedeli ve 1(bir) aylık kira bedeli tutarında depozito ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 6- KİRA MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

  • Taraflar işbu kira sözleşmesi kapsamında kira bedelini …………. TL olarak kararlaştırmışladır. İşbu kira bedeli kiralayana ait aşağıda yer verilen banka hesap numarasına ödenecektir. Ayrıca; kira bedeli net bedel olup, işbu sözleşme sebebiyle herhangi bir yasal mevzuat veya düzenlemeden doğabilecek stopaj, fon, damga vergisi ve diğer tüm vergi, harç ve resimler kiracı tarafından ödenir.

İsim/Soyisim:

Banka:

IBAN:

Şube:[BCK3] 

6.2.      Kiracı kanuni süresinde vergi, harç vb. mükellefiyetlerini yerine getirmediği takdire kiralayan adına tahakkuk edecek olan ceza, faiz ve gecikme zamlarından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7- KİRA HARİCİ GİDER VE ÖDEMELER

7.1. Kiracı bina aidatı, elektrik, su, doğalgaz, çevre temizlik vergisi gibi kullanımdan kaynaklanan sair giderleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerini derhal devralmakla yükümlüdür. Sözleşme başlangıç tarihi itibariyle tahakkuk edecek, elektrik, su, doğalgaz, telefon, aidat vs. tüm giderlerden kiracı sorumlu olacaktır.

7.2. Kiracı, kiralanan yerin kira süresince kullanımı ve kira süresinin bitiminde boşaltılması sırasında üçüncü şahıslara vereceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zarar ve ziyandan münhasıran sorumludur. Tahliye anında doğmuş ve/veya doğacak herhangi zarar ve ziyan kiracının onay ya da izni aranmaksızın kiraya veren tarafından karşılanarak depozitodan mahsup edilebilir. Ancak verilen depozitonun zarar, ziyanı karşılamaması durumunda, kiracı depozitoyu aşan zarar ve ziyanı ayrıca tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Kiracı mecurun bulunduğu mahallin yönetim planına, güvenlik tedbirlerine, işletme projesine istisnasız uyacak ve bu hususlardan doğacak yükümlülüklerini yerine getirecek ve kiralayanı mecurla ilgili gelişmelerden zamanında haberdar edecektir. Aksi halde gelecek zararlardan kendisi sorumlu olacaktır. Kiracı kiralanan bağımsız bölümün bulunduğu yapıdaki ortak alanlara kiralayanın yazılı onayı olmaksızın müdahalede bulunamaz, kullanamaz.

Madde 8- DEVİR, TEMLİK VE ALT KİRA

Kiracı, mecuru kısmen veya tamamen başka gerçek ve/veya tüzel kişilere devredemez, terk edemez, kullandıramaz, alt kira yolu ile kiraya veremez.

Madde 9- SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

9.1. Kiracı sözleşme süresinin sona ermesinden önce mecuru tahliye etmek istiyorsa bu durumu en geç 2(iki) ay önce kiralayana bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, herhangi bir fesih ihbarı gerçekleştirmeksizin sözleşme süresi bitmeden mecuru tahliye etmesi halinde, hiçbir ihtara gerek kalmadan 2(iki) aylık kira bedelini kiralayanın bu kapsamda yaşadığı mağduriyeti gidermek için kiralayana ödeyecektir.

9.2. Kiracının aleyhinde aciz vesikası alınması, Maliye Bakanlığı ve ilgili birimlerince aleyhinde tedbir kararı verilmesi ve işyerinin mühürlenmesi halleri fesih ve tahliye sebebidir.

9.3. Kiracı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun öngördüğü herhangi bir tahliye sebebi gerçekleştiği halde mecuru tahliye etmez ise hakkında yasal yollara başvurarak tahliyesi sağlanır.

Madde 10- TEBLİGAT ADRESİ                         

Tarafların sözleşmenin ilk sayfasında bildirdikleri adreslerine (adres değişikliğini diğer tarafı yazılı olarak belirtmediği sürece) yapılacak tebligatlar ile mernis ve ticaret sicil adreslerine yapılacak tebligatlar muteber kabul edilecektir. Ayrıca gerek kiralayan gerekse kiracının bu adresine gönderilecek ve her ne sebeple olur ise olsun yapılmayan tebligatlar da yapılmış kabul edilecek yasal sonuçlarını doğuracaktır.      

Madde 11- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

11.1.    Bu sözleşme, bu hüküm de dahil olmak üzere taraflarca mutabakata varılıp imza edilmediği sürece tadil edilemez.

11.2.    İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün taraflara sağlanmış olduğu haklardan ilgili taraf açıkça ve de yazılı olarak vazgeçmediği sürece o hakkı kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

11.3.    İşbu sözleşmenin herhangi bir kısmının kanuna aykırı veya geçersiz sayılması halinde, söz konusu aykırılık veya geçersizlik sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez ve bu hükümler geçerliliği devam eder ve taraflar üzerinde aynı şekilde bağlayıcı olur.

Madde 12- ADİ KEFALET

İşbu sözleşme kapsamında kefilin sorumluluğu ………. TL ile sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıllık süre ile sınırlıdır. Sonraki döneme ilişkin kefilin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Eşin rıza vermemesi gibi kefilliği geçersiz kılacak veya sona erdirecek bir durum söz konusu ise kiracı 1(bir) hafta içerisinde yeni kefil bulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13- MÜCBİR SEBEP

Deprem veya ülkenin dahil olduğu savaşın mücbir sebep kabul edilebilmesi ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu hususun mücbir sebep olarak ilan edilmesi halinde mümkündür. Bahsi geçen hususlar dışındaki hiçbir hal, mücbir sebep ve beklenmeyen durum olarak kabul edilmeyecektir. Mecurda meydana gelebilecek yangın, su basması, tahribat vs hallerden doğan zarar ve ziyan kiracı tarafından tazmin edilecektir.

Madde 14- DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflar arasında haberleşmede kullanılan her türlü  e-posta, faks ve sair her türlü bildirimler, rapor, telefon mesajları ve banka kayıt ve belgeleri, taraflarca düzenlenen belgeler 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil eder.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK

2 nüsha 15 madde ve 5 sayfadan ibaret işbu kira sözleşmesi  …. tarihinde tarafların karşılıklı anlaşması ile imza altına alınmıştır.

KİRALAYAN

KİRACI

KEFİL


 [BCK1]İlgili kısımların doldurulması rica olunur

 [BCK2]İlgili kısımların doldurulması rica olunur

 [BCK3]İlgili kısma kiralayana ait banla bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.