TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

Avukatlık Ücret Tarifesi

İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Ücret Tarifesi

(08.09.2022 – 31.12.2022) Tarihleri Arasında Geçerli Avukatlık Ücret Tarifesi

Aşağıda yer alan tavsiye niteliğinde en az ücret tarifesi, İstanbul Barosu Yönetim Kurulunca 08.09.2022 tarihinde kabul edilerek öneri niteliğinde meslektaşlara duyurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu tarife, İstanbul Barosu Başkanlığınca avukat-müvekkil arasında belirlenecek akdi vekalet ücreti için tavsiye niteliğindedir. Piyasa şartları, avukatın harcayacağı emek ve paranın alım gücü birlikte değerlendirilerek belirlenmiştir. Taraflar, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen sınırlar altında kalmamak kaydı ile akdi vekalet ücretini serbestçe belirleyebilirler. 

Sigortalarhukuku

01.07.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Kat

Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

26.000,00 TL

 

2

Mirasçılık belgesinin alınması

16.000,00 TL

 

 

Noterden alınması halinde

8.000,00 TL

3

Tahliye Davası

27.300,00 TL ’de

n az olmamak üzere yıllık kira bedelinin

%10’u

4

İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası

36.400,00 TL ‘ de

n az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u

5

Vesayet ve Kayyım davaları

26.000,00 TL

 

6

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

22.000,00 TL

 

7

Mirasçılık belgesinin iptali davası

22.000,00 TL

 

8

Mirasta defter tutulması

27.500,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%10’u

9

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı davaları

 

 

 

a) Davacı Vekilliğinde

35.000,00 TL ’den

az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)

 

b) Davalı Vekilliğinde

20.000,00 TL ‘

dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin

%15’i

10

Delil tespit istemi

20.000,00 TL

 

11

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 15.000,00 TL

 

 

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tapu

veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları

 

İdari yoldan düzeltilmesi halinde

35.000,00 TL

 

 

 

16.000,00 TL

2

Tenkis ve mirasta iade davası

52.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası

60.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

4

Vasiyetnamenin iptali davası

60.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

5

Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

40.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

6

Tapu iptali ve Tescili Davaları

60.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

7

Şuf’a Davası

52.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

8

Geçit Hakkı Davası

52.000,00 TL

 

9

Ecrimisil Davası

42.000,00 TL ‘den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

10

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat davaları

40.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

11

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası, Kamulaştırmasız El Atma davaları*

40.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

12 Ka

mulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası                     39

.000,00 TL

 

 

13

Tespit davası

26.000,00 TL

 

14

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak davalar 35.00

0,00 TL

 

15

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 35

.000,00 TL

 

16

Tenfiz ve Tanıma davaları

43.000,00 TL

 

17

Zayi ve kambiyo senedi İptali Davaları

35.000,00 TL

 

*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu›nun ‹›Yasak İşlemler Ve Eylemler›› Kenar Başlıklı 31/e Bendi;››Kamulaştırma bedelinin tamamı- nın veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması››

C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Evle

nmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar

23.000,00 TL

 

2 Niş

an bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb)

35.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin

%10’u

3

Boşanma davaları

 

 

 

a) Anlaşmalı

35.000,00 TL

 

 

b) Çekişmeli

52.000,00 TL

 

 

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 52.000,00 TL

’den az olmamak

üzere dava değerinin % 15’i

4 Nes

ebin reddi, tashihi ve babalık davaları40.000,00 TL

 

 

5 Nafa

ka davası

30.000,00 TL

 

6 Evla

t edinme davası

36.000,00 TL

 

7 Ailen

in Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

20.000,00 TL

 

8 Tenf

iz davası

43.000,00 TL

 

D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tük

etici Mahkemeleri

25.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Tüketici Hakem Heyetleri

7.500,00 TL

 

E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1 Men

fi tespit ve istirdat davaları

36.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 İstih

kak Davaları

36.000,00 TL ’den

az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3 İcra

Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)

 

 

 

a) Duruşmalı

29.000,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

23.000,00 TL

 

 

c) İcra Ceza

23.000,00 TL

 

4 İcra

İflas Kanunu’ndan doğan İptal davaları                             36.0

00,00 TL

 

5 İhlal

enin feshi davası

 

 

 

a)Taşınabilir mal ihaleleri

26.000,00 TL ‘den

az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 

b)Taşınmaz mal ihaleleri

43.000,00 TL ‘den

az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 

 

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

27.000,00 TL

 

7

Genel mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları

25.000,00 TL

 

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Huk

uk Davaları       **

39.000,00 TL

 

2 Cez

a Davaları

 

 

 

a) Şikayet ve takibi

33.000,00 TL

 

 

b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği

48.000,00 TL

 

**Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.

G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 De

ğeri parayla ölçülebilen Davalar

39.000,00 TL ’de

n az olmamak üzere dava değerinin

% 15’i

2

Değeri parayla ölçülemeyen Davalar

39.000,00 TL

 

H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası

 

 

 

a) Duruşmalı

48.000,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

38.000,00 TL

 

2

Tam yargı Davası

 

 

 

a) Duruşmalı

48.000,00 TL ’de

n az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

 

b) Duruşmasız

38.000,00 TL

 

3

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

 

 

 

a) Duruşmalı

48.000,00 TL ’de

n az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

 

b) Duruşmasız

38.000,00 TL

 

4

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar

 

 

 

a) Bölge İdare Mahkemesinde

25.000,00 TL

 

 

b) Danıştay’da

30.000,00 TL

 

5

Danıştay’da ilk derecede görülen davalar

 

 

 

a) Duruşmalı

60.000,00 TL

 

 

b) Duruşmasız

45.000,00 TL

 

I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Ağı

r/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

 

 

 

a) Sanık Müdafiliği

90.000,00 TL

 

 

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

58.000,00 TL

 

2

Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi

 

 

 

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği

60.000,00 TL

 

 

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

40.000,00 TL

 

 

 

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği

60.000,00 TL

 

 

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

40.000,00 TL

 

3 Sulh

Ceza ve İnfaz Hakimliği

26.000,00 TL

 

4 Disip

lin Mahkemesi

28.000,00 TL

 

J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1

Büroda sözlü danışma

 

 

 

İlk bir saat için

5.200,00 TL

 

 

Bir saati aşan her saat için

3.500,00 TL

 

2

Yazılı danışma

10.000,00 TL

 

3 Sesl

i ve görüntülü iletişim araçları ile danışma 4.500,00 TL

 

 

4 Ça

ğrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

 

 

 

İlk bir saat için

8.500,00 TL

 

 

Bir saati aşan her saat için

4.500,00 TL

 

5 İdari

Mercilerde Vekillik

15.000,00 TL

 

6 İhtar

name, İhbarname, Protesto düzenleme 11.000,00 TL

 

 

7 C.Sa

v. Şikayet Dilekçeleri

11.000,00 TL

 

8 Dav

a, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler

11.000,00 TL

 

9 İstin

af, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri 15.000,00 TL

 

 

10 Mir

as Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler

50.000,00 TL

 

11 Di

ğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi

30.000,00 TL

 

12 Yar

gıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)

45.000,00 TL

 

13 İsti

naf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma                                       32

.000,00 TL

 

14 Şir

ket ana sözleşmesi, dernek Tüzüğü, vakıf senedi, yönet- melik, vasiyetname, yönetim planı vb. düzenlemeler

55.000,00 TL

 

15 Ce

za yahut idari soruşturmada müdalik, vekillik 25.000,00 TL

 

 

16 Avu

katın yanında çalışan Avukatlar

15.000,00 TL

 

17 Şir

ketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

 

 

 

a) Adi, kollektif, komandit, limited şirketler 27.000,00 TL

 

 

 

b) Anonim Şirket

 

 

 

ba) 250.000 TL.den az sermayeli

28.000,00 TL

 

 

bb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli

30.000,00 TL

 

18

Kooperatif

 

 

 

a) 100’den az üyeli

23.000,00 TL

 

 

 

b) 100’den yukarı üyeli

28.000,00 TL

 

19 Tic

ari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak, aylık)

23.000,00 TL

 

20 An

a sözleşme değişiklikleri ve Sermaye arttırımı

 

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 22.000,00 TL

 

 

 

b) Kooperatif

27.000,00 TL

 

 

c) Anonim Şirket

29.000,00 TL

 

21

Şirket Genel Kurul İşlemleri

 

 

 

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.

20.000,00 TL

 

 

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .

27.000,00 TL

 

22

Kooperatif Genel Kurul İşlemleri

 

 

 

a) Ortak sayısı 100’ye kadar

28.000,00 TL

 

 

b) Ortak sayısı 100’den fazla

33.000,00 TL

 

23 Ş

irket Pay Devri

22.000,00 TL

 

24

Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri 54.000,00 TL

 

 

25 Sa

yıştay Davaları

54.000,00 TL ’de

n az olmamak üzere dava değerinin

% 15’i

26 Ver

gi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri

36.000,00 TL

 

27 Ara

buluculuk da Taraf Vekilliği

18.000,00 TL ’de

n az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i

28 An

ayasa Mahkemesi

 

 

 

a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler

67.000,00 TL

 

 

b) Bireysel Başvuru

 

 

 

Duruşmalı işlerde

48.000,00 TL

 

 

Duruşmasız İşlerde

41.000,00 TL

 

29

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri

 

 

 

a) Duruşmalı

145.000,00 TL ’d

en az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

 

b) Duruşmasız

100.000,00 TL ’d

en az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

30 Gö

rülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu

ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri

27.000,00 TL

 

Çizel

gede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

 

 

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.