Avukatlık Ücret Tarifesi

İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Ücret Tarifesi

(08.09.2022 – 31.12.2022) Tarihleri Arasında Geçerli Avukatlık Ücret Tarifesi

Aşağıda yer alan tavsiye niteliğinde en az ücret tarifesi, İstanbul Barosu Yönetim Kurulunca 08.09.2022 tarihinde kabul edilerek öneri niteliğinde meslektaşlara duyurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu tarife, İstanbul Barosu Başkanlığınca avukat-müvekkil arasında belirlenecek akdi vekalet ücreti için tavsiye niteliğindedir. Piyasa şartları, avukatın harcayacağı emek ve paranın alım gücü birlikte değerlendirilerek belirlenmiştir. Taraflar, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen sınırlar altında kalmamak kaydı ile akdi vekalet ücretini serbestçe belirleyebilirler. 

Sigortalarhukuku

01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

 A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  20.000,00 TL  
 Mirasçılık belgesinin alınması    12.000,00 TL  
   Noterden alınması halinde    6.000,00 TL  
 Tahliye Davası  21.000,00 TL  ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası  28.000,00 TL  ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
 Vesayet ve Kayyım Davaları  20.000,00 TL  
 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar  17.000,00 TL  
 Mirasçılık belgesinin iptali Davası  17.000,00 TL  
 Mirasta defter tutulması  21.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları    
   a) Davacı Vekilliğinde  20.000,00 TL  ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
   b) Davalı Vekilliğinde   15.000,00 TL  ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10  Delil tespit istemi   15.000,00 TL  
11  Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)   12.000,00 TL  
 
 B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları    26.000,00 TL  
   İdari yoldan düzeltilmesi halinde  12.000,00 TL  
 Tenkis ve Mirasta iade Davası  40.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası 46.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Vasiyetnamenin iptali Davası  46.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası  30.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Tapu iptali ve Tescili Davaları  46.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Şuf’a Davası  40.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Geçit Hakkı Davası  40.000,00 TL  
 Ecrimisil Davası  32.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10   Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  30.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11  Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası, Kamulaştırmasız El Atma davaları*  30.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası  30.000,00 TL  
13   Tespit Davası  20.000,00 TL  
14   Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Davalar  30.000,00 TL  
15   Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava  30.000,00 TL  
16   Tenfiz ve Tanıma Davaları  33.500,00 TL  
17   Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları  27.000,00 TL  
*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ”Yasak İşlemler Ve Eylemler” Kenar Başlıklı 31/e Bendi;”Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması”
 C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1  Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar  18.000,00 TL  
 2  Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)  27.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 3 Boşanma Davaları     
   a) Anlaşmalı  27.000,00 TL  
   b) Çekişmeli  40.000,00 TL  
   c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli  40.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4  Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları  28.000,00 TL  
5  Nafaka Davası  24.000,00 TL  
6  Evlat Edinme Davası  28.000,00 TL  
7  Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar   15.000,00 TL  
8  Tenfiz Davası  33.000,00 TL  
 
 D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tüketici Mahkemeleri  18.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Tüketici Hakem Heyetleri   6.000,00 TL  
 
 E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1  Menfi tespit ve İstirdat Davaları  28.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  İstihkak Davaları  28.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3  İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)    
   a) Duruşmalı  23.000,00 TL  
   b) Duruşmasız   18.000,00 TL  
   c) İcra Ceza   18.000,00 TL  
4  İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları  28.000,00 TL  
5  İhlalenin feshi davası    
   a)Taşınabilir mal ihaleleri  20.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
   b)Taşınmaz mal ihaleleri

 33.000,00 TL

 ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 İcra Takipleri    
   a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri  22.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
   b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 21.000,00 TL  
 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları  21.000,00 TL  
 
 F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1  Hukuk Davaları**   30.000,00 TL  
2  Ceza Davaları    
   a) Şikayet ve takibi

 25.000,00 TL

 
   b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği  37.000,00 TL  
 **Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
 G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Değeri parayla ölçülebilen Davalar   30.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar  30.000,00 TL  
 
 H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 İptal Davası     
   a) Duruşmalı  38.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  30.000,00 TL  
 Tam yargı Davası     
   a) Duruşmalı  38.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  30.000,00 TL  
 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar    
   a) Duruşmalı   38.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  30.000,00 TL  
 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar     
   a) Bölge İdare Mahkemesinde  20.000,00 TL  
   b) Danıştay’da  24.000,00 TL  
 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar    
   a) Duruşmalı   48.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  38.000,00 TL  
 
 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi     
   a) Sanık Müdafiliği  70.000,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  45.000,00 TL  
 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi    
   a) Sanık/SSÇ Müdafiliği  47.000,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  30.000,00 TL  
3  Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  20.000,00 TL  
4  Disiplin Mahkemesi  22.000,00 TL  
 
 J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
 Büroda sözlü danışma     
   İlk bir saat için   4.000,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için   2.700,00 TL  
 Yazılı danışma   8.000,00 TL  
3  Sesli ve görüntülü iletişim araçları ile danışma   3.500,00 TL  
4  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma    
   İlk bir saat için   6.500,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için   3.500,00 TL  
5  İdari Mercilerde Vekillik   9.000,00 TL  
6  İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme    9.000,00 TL  
7  C.Sav. Şikayet Dilekçeleri    9.000,00 TL  
8  Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler    9.000,00 TL  
9  İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri   12.000,00 TL  
10  Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  40.000,00 TL  
11  Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi  24.000,00 TL  
12  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)  38.000,00 TL  
13  İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma    27.000,00 TL  
14  Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler  45.000,00 TL  
15  Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik   17.000,00 TL  
16  Avukatın yanında çalışan Avukatlar   11.000,00 TL  
17  Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  20.000,00 TL  
   b) Anonim Şirket    
     ca) 250.000 TL.den az sermayeli   21.000,00 TL  
     cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli  23.000,00 TL  
18  b) Kooperatif     
     ba) 100’den az üyeli   19.000,00 TL  
     bb) 100’den yukarı üyeli  22.000,00 TL  
19  Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)   18.000,00 TL  
20  Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler   17.000,00 TL  
   b) Kooperatif  21.000,00 TL  
   c) Anonim Şirket  23.000,00 TL  
21   Şirket Genel Kurul İşlemleri    
   a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.   16.000,00 TL  
   b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .  21.000,00 TL  
22  Kooperatif Genel Kurul İşlemleri    
   c) Ortak sayısı 100’e kadar  22.000,00 TL  
   d) Ortak sayısı 100’den fazla  26.000,00 TL  
23  Şirket Pay Devri   17.000,00 TL  
24   Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri  42.000,00 TL  
25  Sayıştay Davaları  42.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
26  Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri  28.000,00 TL  
27  Arabuluculuk da Taraf Vekilliği   14.000,00 TL  ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
28  Anayasa Mahkemesi    
   a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler  52.000,00 TL  
   b) Bireysel Başvuru    
       Duruşmalı işlerde  37.000,00 TL  
       Duruşmasız İşlerde  32.000,00 TL  
29   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri    
   a) Duruşmalı  115.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  85.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
30  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri  22.000,00 TL  
  Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.