TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
İkale Sözleşmesi Örneği
İKALE SÖZLEŞMESİ  
Tarih:                                                                                                      İmza Yeri:                                                                                                                                                                                                                                                                       
İşbu İkale Sözleşmesi (Bundan sonra Protokol olarak anılacaktır.) [●] tarafından imza sirkülerinde yer alan yetkilere dayanarak temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olan. adresinde mukim[●] (Bundan sonra İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta [●] adresinde mukim [●] TCKN: [●] (Bundan sonra İşçi olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir; ayrıca taraflar birlikte Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar sözleşmenin devamında yer alan hususlar konusunda anlaşmaya varmışlardır:  
1. Sözleşmenin Konusu:  
İşbu Protokol İşçinin talebi üzerine İşçi ile İşveren arasındaki [●] tarihli İş Sözleşmesi’ni ikale yoluyla sona erdirmek için Taraflar’ın hür iradeleriyle barışçıl bir şekilde imzalanmış olup aşağıda yer verilen koşullarda akdedilmiştir.  
2. Tarafların Hak ve/veya Yükümlülükleri:  
İşbu Protokol ile birlikte Taraflar, aralarında mevcut olan [●] tarihli İş Sözleşmesi’ni aşağıda belirtilen hal ve koşullar altında ikale yoluyla sonlandırmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.  
2.1 İşverenin Hak ve/veya Yükümlülükleri:  
2.1.1. İşveren Taraflar arasındaki [●] tarihli İş Sözleşmesi’nin ikale yoluyla barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi için aşağıda yer verilen ödemeleri işçinin işbu ikale anlaşması uyarınca belirtmiş olduğu banka hesabına ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.   [●] [●] [●] [●] ( Buraya ödemelerin ayrıntıları yazılmalıdır. Fazla mesai, hafta tatili vb.)[●][L1]   
2.1.2.İşbu protokolün imzalanmasıyla birlikte yukarıda yer verilen kalemlerin ödemesini İşçinin banka hesabına yapan İşveren, İşçi aleyhine ihbar tazminatı başta olmak üzere sahip olduğu hak ve alacaklar için iş mahkemesine dava açmayacağını, işçisinden her hangi bir alacağının kalmadığını beyan ve taahhüt eder.  
2.1 İşçinin Hak ve/veya Yükümlülükleri:  
İşbu Protokol’ün imzalanmasıyla birlikte Protokol kapsamındaki İşveren tarafından gerçekleştirilen tüm ödemeleri alan ve bu sayede ikale yoluyla iş sözleşmesi sona eren İşçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair tüm hak ve alacaklarını tahsil ettiğini, işverenden hiçbir alacağının kalmadığını, bu ve benzeri hakları için ayrıca dava açmayacağını, iş güvencesi hükümlerinden yararlanmayacağını ve işe iade davası [L2] açmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
3. Cezai Şart:  
İşbu Protokol kapsamında belirlenen hakları kendisine ödendiği ya da taahhütler yerine getirildiği halde; karşı taraf aleyhinde dava açan Taraf hakkında, [●][L3]   tutarında cezai şart uygulanacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4. Diğer Hükümler:  
4.1. İşbu Protokol’ün değiştirilmesi/ düzenlenmesi ancak iki tarafın yazılı ve imzalı bir şekilde akdedecekleri ek protokol marifetiyle söz konusu olabilecektir.  
4.2. İşbu Protokol’e ilişkin tüm bildirimler yazılı olarak işbu sözleşmede Taraflar’ın belirtmiş oldukları adreslere gönderilecek yazı ile veya yine aynı şekilde tarafların işbu sözleşmede belirttikleri mail adreslerine gönderilecek mail marifetiyle gerçekleştirilecektir. İlgili gönderimlerde gönderinin ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi gönderen tarafından talep edilmelidir.  
4.3. İşbu Protokol’de yer alan herhangi bir madde kanun, mahkeme ve/veya herhangi bir sebeple iptal/ hükümsüz kılınırsa ilgili iptal/hükümsüzlük işlemi sözleşmede yer alan diğer maddelerin geçerliliği ya da sözleşmenin geçerliliğini ortadan kaldırmayacaktır.  
4.4. bu Protokol’ün imzalanması sebebiyle doğan/ doğacak damga vergisi İşveren tarafndan ilgili kurum ve/veya kuruluşa yapılacaktır.  
4.5. İşbu Protokol iki nüsha şeklinde Türkçe düzenlenmiş olup her bir nüsha bir diğeri ile aynı geçerliliğe sahiptir.  
5. Tarafların Adres ve Banka Bilgileri:  
  İŞVEREN:   İŞVEREN’İN ADI: [●] ADRES: [●] Vergi Numarası: [●] Telefon Numarası: [●]   Banka Bilgileri:   Hesap Numarası : [●] Swift Kodu : [●] IBAN: [●]  
  İŞÇİ:[L4]                 
İşbu sözleşme Tarafların yetkilendirilmiş olan imza yetkilisi/ yetkilileri tarafından aşağıdaki şekilde imzalanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girer.     İŞVEREN       _____________________________                                                     Ad:                                                                                                    Unvan:                                                                                                            İŞÇİ         _____________________________                                                Ad:       Soyad:                                                                                              

 [L1]İlgili kalemler genişletilebilir ya da daratılabilir. Her somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.

 [L2]İş yeri iş güvencesine tabi değilse bu hükmü düzenleyelim

 [L3]İlgili kalemler genişletilebilir ya da daraltılabilir. Her somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.

 [L4]İşbu kısma karşı tarafın bilgilerinin yazılması rica olunur.

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.