TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
Avukatlık Ücret Sözleşmesi

A V U K A T L I K  Ü C R E T   S Ö Z L E Ş M E S İ

1-TARAFLAR:

1.İŞ SAHİBİ; 

a- Adı Soyadı (Unvanı): 

b-Adres                    :

c-Gsm No  veya mail         :

2.AVUKAT:

a- Adı Soyadı (Unvanı):  

b-Adres                    :

c-Gsm No                 :

Yukarıda adı, soyadı, (tüzel kişilerde unvanı) ile tebligata uygun adresleri belirtilen taraflar arasında bir avukatlık ücret sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi (Müvekkil) ve işi üzerine alan (Avukat) olarak adlandırılmıştır.

 II.) HUKUKİ YARDIMIN KONUSU:

………………………………….

III.) TAKİP ve YARGILAMA harç ve MASRAFLARI:

 1.)  İşin her nevi giderleri, harç ve masrafları, keşif ücreti, bilirkişi ücreti, karar harçları, temyiz masrafları, vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler müvekkile ait olup, müvekkil tarafından karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik olarak verilmesi halinde Avukat, dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder. Avukatın karşı taraftan bir tahsilatı olursa avukat öncelikle bu sözleşmeden doğan tüm ücret alacaklarını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine yazıyla iade eder.

 2.) İcra ve gerekirse dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulü işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulacağı hallerde ihbarın yukarıda yazılı cep telefonları arasında sözlü görüşmeyle yapılmış olduğu kabul edilir.

3.) İş sahibi uyuşmazlığı arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında sonlandırmak isterse, avukatın tüm ücretlerini eksiksiz ödemek şartı ile isteğini yazılı olarak bildirecektir.

IV.) AVUKATLIK ÜCRETİ:

1-)MAKTU ÜCRET: ……………

Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden, herhangi birisi yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olacaktır.

3.) Bu ücret yalnız bu iş içindir. Ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında ( İstinaf, Temyiz ) veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde ( Danıştay vb ) yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir. Bu ücretler avukat tarafından müvekkile bildirildiği ancak müvekkil tarafından ödenmediği takdirde avukatın istinaf ve temyiz yoluna başvurma yükümlülüğü yoktur. Bu sebepten ötürü sorumlu tutulamaz.

4.)Avukat, bu sözleşmeye  göre peşin verilmesi gerekli ücret ve gider avansı kendisine  ödenmediği sürece işe başlamak zorunda değildir.

 5.) Avukat, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

6.) Avukatın hukuki yardımlarının karşılığı olarak, icra veya mahkemeler tarafından borçlu-karşı tarafın ödemesine karar verilecek tüm vekalet ücretleri de tümüyle avukata ait olacaktır. İlk tahsilatların içinde kabul edilmiştir, avukatça derhal alıkonacaktır. İşbu sözleşmenin konusu olan işveren alacaklarının veya İlama dayalı tüm alacakların icrasını ve/veya İcraen tahsilini sağlamak için gerekli tüm icra işlemlerini yapmak konusunda avukatlar yetkili kılınmıştır ve işveren icra işlemlerini de avukatların yapacağını ve işbu avukatlık ücret sözleşmesinin konusu olduğunun kabul ve taahhüt eder.

 7.) Takip veya gerekirse herhangi bir ilgili dava vekil eden / işverence feragat edilerek veyahut sulh, ibra, takas, trampa, alacağın yenilenmesi, haricen tahsil, alacağın işverene kısmen veya tamamen haricen ödenmesi, icra dosyasındaki herhangi bir haczin kaldırılması, vekaletten azil, süre uzatımı gibi nedenlerle veya anlaşmayla sonuçlandırılır ise bu sözleşmeye konu tüm alacağını işveren tahsil etmiş kabul edilir ve avukatın bu sözleşmeden doğan gerek alacaklı gerekse borçlu tarafından ödenmesi gereken tüm vekalet ücretlerinin tamamı en geç o tarihte muaccel olmuş sayılır.

8.)Avukat, her türlü ücret alacaklarını karşı taraftan yapılacak ilk tahsilatlardan mahsup ederek kesebilir, alıkoyabilir. Avukatlar ( vekiller ) alacaktan kısmen veya tamamen feragat etme konusunda tam yetkilidirler. Her vekil, tek başına ve tam olarak feragat edebilir, bu konuda ayrı ayrı tam yetkili kılınmışlardır.

9.) İşveren, avukatı azleder, iş veya alacağından kısmen veya tamamen feragat eder, işbu sözleşmeyi fesheder, bu işlerden herhangi birisini yürütmek için başka avukat ataması yapar veya avukatın işlerin kovuşturmasını engeller, sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse; resmi veya gayri resmi kısmen veya hiç ödenmemiş olan ve bu sözleşmeye göre belirlenecek Vekalet ücreti alacaklarını ayrıca yasa gereği karşı tarafın ödemesi gerekli tüm Vekalet ücretlerini eksiksiz olarak ve defaten o tarihte ödeyecektir.

10.) Tüm sözleşmeye aykırılık hallerinde işveren temerrüde düşmüş sayılır ve avukatın ücret alacaklarına o tarihten itibaren aylık yüzde beş (5) oranında faiz yürütülür.

11.) Avukat üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği veya vekaletten istifa ettiğinde, hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Aldığı ücreti, sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermek zorundadır.

 V.) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

VI.) ÖZEL KOŞULLAR:

1.) İşveren, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat yukarıda yazılı telefonlar arasında görüşmelerle yapılmış sayılır, yazılı belgeler ise işverenin bu adresine gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata sorumluluk yüklenemeyecektir.

2.) Avukatın, iş sahibi ile arasında akdedilen işbu avukatlık sözleşmesinden doğan avukatlık ücreti alacaklarının avukata ödenmemesi halinde, avukatın kendi avukatlık ücreti alacağı için iş sahibi aleyhine icra takibi yapacağını ve herhangi bir dava açmaya gerek kalmaksızın işbu avukatlık sözleşmesinden doğan alacağın ilamsız takibe konulacağını, örnek no.7 ile iş sahibine ödeme emri gönderileceğini ve bu ödeme emrinin de işbu sözleşmede yazılı adresine tebliğ edilmesinin takibi kesinleştireceğini, iş sahibi kabul ve taahhüt eder.

 3.) İş sahibinin, bu sözleşmenin imzalanmasından sonra vekalet vermemesi, belge ve delilleri vermemesi, Avukata işi kovuşturma olanağı sağlamaması veyahut sözleşmeyle yüklediği vecizelerden birini yerine getirmemesi, işin takibini imkansız hale getirmesi, takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yok iken avukatı azletmesi veya sözleşmenin iş sahibince tek taraflı olarak feshedilmesi gibi takiple sonuçlandırılması her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda Avukatı, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih ve sözleşmedeki ücretin tamamını hak eder.

 4.)6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve TBB Tahkim Yönergesi uyarınca tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır.

 5.) Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki sayfadan ibarettir ve iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

                 Avukat                                                                               İşveren  

           Baran Can Kaya                                                                    

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.