TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
İş Hukuku İbraname
İBRANAME  
Tarih:                                                                                                      İmza Yeri:                                                                                                                                                                                                                                                                       
İşbu İbraname (Bundan sonra Protokol olarak anılacaktır.) [●] tarafından imza sirkülerinde yer alan yetkilere dayanarak temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olan. adresinde mukim[●] (Bundan sonra İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta [●] adresinde mukim [●] TCKN: [●] (Bundan sonra İşçi olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir; ayrıca taraflar birlikte Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar sözleşmenin devamında yer alan hususlar konusunda anlaşmaya varmışlardır:  
1. Sözleşmenin Konusu:  
İşbu Protokol Taraflar arasındaki İş Sözleşmesi’nin [●] tarihi itibariyle [●] sebebiyle  sona ermesinden tam 1(bir) ay sonra İşçi’nin [●]tarihli İş Sözleşmesi’nin sona ermesi nedeniyle sahip olduğu tüm hak ve alacaklardan İşveren’i ibra ettiğini beyan ettiğinin, aynı şekilde İşveren’in de İşçi’den herhangi bir hak ve alacağının kalmadığının hüküm altına alınması için akdedilmiştir.  
2. Tarafların Hak ve/veya Yükümlülükleri:  
İşbu Protokol ile birlikte Taraflar, aralarında mevcut olan [●] tarihli İş Sözleşmesi’ne ilişkin hak ve alacaklardan birbirlerini karşılıklı olarak ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.  
2.1 İşverenin Hak ve/veya Yükümlülükleri:  
2.1.1. İşveren aşağıda yer verilen kalemlerin hepsini [●] tarihi itibariyle İşçi’ye ait banka hesabına ödemiş olup İşçi’yi sahip olduğu tüm hak ve alacaklardan ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   [●] [●] [●] [●] ( Buraya ödemelerin ayrıntıları yazılmalıdır. Fazla mesai, hafta tatili vb.)[L1]     
2.1 İşçinin Hak ve/veya Yükümlülükleri:  
İşçi İşbu Protokol’ün 2.1.1.’inci maddesinde yer verilen kalemlerin taraflar arasındaki İş Sözleşmesi kapsamındaki tüm hak ve alacağını karşılar nitelikte olduğunu, İşveren tarafından bahse konu ödemelerin [●] IBAN numaralı banka hesabına gerçekleştirildiğini, dolayısıyla, İşveren’i tüm hak ve alacaklardan ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
3. Diğer Hükümler:  
3.1. İşbu Protokol’ün değiştirilmesi/ düzenlenmesi ancak iki tarafın yazılı ve imzalı bir şekilde akdedecekleri ek protokol marifetiyle söz konusu olabilecektir.  
3.2. İşbu Protokol’e ilişkin tüm bildirimler yazılı olarak işbu sözleşmede Taraflar’ın belirtmiş oldukları adreslere gönderilecek yazı ile veya yine aynı şekilde tarafların işbu sözleşmede belirttikleri mail adreslerine gönderilecek mail marifetiyle gerçekleştirilecektir. İlgili gönderimlerde gönderinin ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi gönderen tarafından talep edilmelidir.  
3.3. İşbu Protokol’de yer alan herhangi bir madde kanun, mahkeme ve/veya herhangi bir sebeple iptal/ hükümsüz kılınırsa ilgili iptal/hükümsüzlük işlemi sözleşmede yer alan diğer maddelerin geçerliliği ya da sözleşmenin geçerliliğini ortadan kaldırmayacaktır.  
3.4. bu Protokol’ün imzalanması sebebiyle doğan/ doğacak damga vergisi İşveren tarafndan ilgili kurum ve/veya kuruluşa yapılacaktır.  
3.5. İşbu Protokol iki nüsha şeklinde Türkçe düzenlenmiş olup her bir nüsha bir diğeri ile aynı geçerliliğe sahiptir.  
4. Tarafların Adres Bilgileri:  
  İŞVEREN:   İŞVEREN’İN ADI: [●] ADRES: [●] Vergi Numarası: [●] Telefon Numarası: [●]      
  İŞÇİ:[L2]                 
İşbu sözleşme Tarafların yetkilendirilmiş olan imza yetkilisi/ yetkilileri tarafından aşağıdaki şekilde imzalanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girer.     İŞVEREN       _____________________________                                                     Ad:                                                                                                    Unvan:                                                                                                             İŞÇİ         _____________________________                                                Ad:       Soyad:                                                                                              

 [L1]İlgili kısım duruma göre revize edilebilir.

 [L2]İşbu kısma karşı tarafın bilgilerinin yazılması rica olunur.

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.